การพัฒนาและออกแบบกรรมวิธีการผลิตไซลิทอลทางอุตสาหกรรม

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exSiwaporn Wannawilai, exYusuf Chisti, "Repeated fed-batch production of xylitol by Candida magnoliae TISTR 5663", Journal of Chemical Technology & Biotechnology (DOI 10.1002/jctb.3949), ปีที่ 88, ฉบับที่ 6, มิถุนายน - ตุลาคม 2012, หน้า 1121-1129
Publish Year International Conference 1
2009 exศิวพร วรรณวิไล, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, "Optimization for the production of xylitol using Candida magnoliae TISTR 5663", The 21st Annual Meeting and International Conference of the Thai Society for Biotechnology, TSB 2009: A Solution to the Global Economic Crisis., 24 - 25 กันยายน 2009, Queen Sirikit National Conventional Center, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2010 exศิวพร วรรณวิไล, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาและออกแบบกรรมวิธีการผลิตไซลิทอลทางอุตสาหกรรม", Proceedings TRF-master Research Congress IV (Science and Technology), March 30-31, Pattaya, Cholburi, 30 - 31 มีนาคม 2010, ชลบุรี ประเทศไทย
2009 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, exศิวาพร, "Process development and design for the industrial production of xylitol", TRF-master Research Project (Science and Technology), 1 - 3 เมษายน 2009, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2016 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exน.ส. ศิวพร วรรณวิไล, "กรรมวิธีการผลิตไซลิทอลแบบครั้งคราว", Kasetsart University, 2016