การวิเคราะห์ศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติและสถานภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำรินแห้วยส้มป่อย