ชุดโครงการไม้ผลเขตหนาวสกุล Prunu โครงการย่อยที่ 1.2 การทดสอบพืชพันธุ์ใหม่ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง