การพัฒนาวัสดุรับรู้ชนิดใหม่สำหรับสารมลพิษในสิ่งแวดล้อมที่เป็นโมเลกุลและไอออนโดยโมเลกุลกลุ่มก้อนที่อันตรกิริยาแบบอ่อน