การศึกษาการแพร่กระจายของปลาครอบครัว Labridae บริเวณหมู่เกาะในทะเลอันดามันตอนเหนือ

Publish Year International Journal 1
2008 inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exCarter, R.W, exHockings, M, exReopanichkul, P, "Managing the Impacts of SCUBA Divers on Thailand's Coral Reefs ", Journal of Sustainable Tourism, ปีที่ 16, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2008, หน้า 645-663
Publish Year National Journal 1
2016 inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.วิภูษิต มัณฑะจิตร, exProf.Rodney William Carter, Ph.D., "The Comparative Study of Capture Techniques for Taxonomic Study of Wrasses", Kasetsart University Fisheries Research Bulletin , ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 126-137
Publish Year National Conference 1
2008 exภาสิณี เรี่ยวพานิชกุล, inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBill Carter, exJames Udy, "การเปลี่ยนแปลงของประชาคมสาหร่าย ปะการัง และปลาตามความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำบริเวณอันดามันเหนือ", การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ทางทะเล 2551, 26 สิงหาคม 2008, ภูเก็ต ประเทศไทย