การศึกษาความหลากหลายของราที่เจริญในน้ำเค็มบริเวณอ่าวไทยและการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์

Publish Year International Conference 2
2009 inดร.ธิดา เดชฮวบ, รองศาสตราจารย์, "The in Vitro Antagonistic effect of Marine Sponge-Associated Fungi against Plant Pathogenic Fungi", The 6th European Conference on Marine Natural Products (6ECMNP) , 19 - 23 กรกฎาคม 2009, Porto, Portugal สาธารณรัฐโปรตุเกส
2009 inดร.ธิดา เดชฮวบ, รองศาสตราจารย์, "Antifungal Activities of the Crude Extracts of Marine Sponge-Associated Fungi against Plant Pathogenic Fungi", The 6th European Conference on Marine Natural Products (6ECMNP), 19 - 23 กรกฎาคม 2009, Porto, Portugal สาธารณรัฐโปรตุเกส
Publish Year National Conference 2
2009 inดร.ธิดา เดชฮวบ, รองศาสตราจารย์, inดร.เลขา มาโนช, รองศาสตราจารย์, exOranwan Chawanghong, exSaowapa Pilada, "ความหลากหลายของราที่เจริญในน้ำเค็มบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2008 inดร.ธิดา เดชฮวบ, รองศาสตราจารย์, inดร.เลขา มาโนช, รองศาสตราจารย์, inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, "Marine Fungi from Bangsan Beach, Chonburi Province", 25th Annual Conference Microscopy society of Thailand, 9 - 11 มกราคม 2008, อื่นๆ ประเทศไทย