การคัดแยกและจำแนกชนิดของ endophytic/rhizospheric actinomycetes ที่ผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคพืช

Publish Year International Journal 2
2011 exIndananda, C, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, exMatsumoto, A, exInahashi, Y, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, exTakahashi, Y, "Actinoallomurus oryzae sp. nov., an endophytic actinomycete isolated from roots of a Thai jasmine rice plant", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (IJSEM), ปีที่ 61, เมษายน 2011, หน้า 737-741
2010 exIndananda, C., exMatsumoto, A., exInahashi, Y., exTakahashi, Y., inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, "Actinophytocola oryzae gen. nov., sp. nov., isolated from the roots of Thai glutinous rice plants, a new member of the family Pseudonocardiaceae", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (IJSEM), ปีที่ 60, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2010, หน้า 1141-1146
Publish Year International Conference 2
2011 exนายกรัณต์ โลห์มณีรัตนา, exนายวีรวัฒน์ แช่มปรีดา, exผศ. ดร. เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, "Poly (L-lactic acid) degrading activity from endophytic actinomycetes Micromonospora spp. and catalytic analysis by surface plasmon resonance.", 4th FEMS Congress of European Microbiologists (FEMS2011). , Switzerland. 26-30 June 2011., 26 - 30 มิถุนายน 2011, Geneva สมาพันธรัฐสวิส
2008 inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, exSujin Kung, exPavinee Suttiviriya, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, exShikeru Kitani, exTakuya Nihira, exYasuhiro Igarashi, "Potential bioactive compounds and plant growth promoting agents from endophytic actinomycetes isolated from Thai plants.", Thailand-Japan Joint Symposium 2008., 16 ตุลาคม 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2008 exภาวิณี สุทธิวิริยะ, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, "Production of plant growth promoting agents from endophytic actinomycetes. ", 34th Congress on Science and Technology of Thailand., 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย