การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่ย่อยสบายได้ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ