ความหลากหลายของเชื้อราสนิมข้าวโพดและการคัดเลือกพันธุ์ต้านทานโรคราสนิม

Publish Year National Journal 1
2011 inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ทางพัธุกรรมของเชื้อรา Puccinia polysora สาเหตุโรคราสนิมข้าวโพดในประเทศไทย", วารสารโรคพืช, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1-2, ธันวาคม 2011, หน้า 1-12
Publish Year National Conference 1
2008 inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, "Surveying of Corn Rust Fungi in Thailand", The Annual Meeting of Thai Mycological Association (TMA) and Mycological Conference in Thailand , 10 - 11 ตุลาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย