การผลิตและแยกสารสกัดมูลค่าเพิ่มจากรำข้าวเพื่อนำไปใช้ประโยชน์