โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบูรณาการเชิงพลวัตข้อมูลภูมิประเทศ-อุทกวิทยาเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแบบพอเพียงและยั่งยืนในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา โครงการย่อยที่ 3 ระบบการจำลองสถานการณ์อุทกภัยแบบ 5 มิติ สำหรับใช้ทำนายผลกระทบในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง

Publish Year International Journal 1
2008 inดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์, "GRASS IN THAILAND", Advances in Geosciences, ปีที่ 5, ฉบับที่ SPECIAL, ธันวาคม 2008
Publish Year National Journal 1
2010 inดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์, exButsawan Bidorn, "The Discrepency of Overland Wind and Overwater Wind", Journal of Research in Engineering & Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กันยายน 2010, หน้า 65-70
Publish Year International Conference 1
2008 inดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์, "GRASS in Thailand", Asia Oceania Geoscience Society 2008, 16 - 20 มิถุนายน 2008, Busan สาธารณรัฐเกาหลี