โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบูรณาการเชิงพลวัตข้อมูลภูมิประเทศ-อุทกวิทยาเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแบบพอเพียงและยั่งยืนในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาสภาวะความชุ่มชื้นดินวิกฤตที่เกิดน้ำท่วม-ดินถล่มสูง ด้วยลักษณะการซึมผ่านผิวดินของน้ำในบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน

Publish Year International Conference 3
2009 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, inดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์, "Soil-water retention curves of some silty soils and their relations to fabrics", THE 4TH ASIA PACIFIC CONFERENCE ON UNSATURATED SOILS, 23 - 25 พฤศจิกายน 2009, NEWCASTLE เครือรัฐออสเตรเลีย
2008 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, "Studies of Rainfall-induced Landslides in Thailand and Singapore", The First European Conference on Unsaturated Soils , 2 - 4 กรกฎาคม 2008, durham สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2008 inดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, "Investigation of soil moisture characteristics of landslide-prone slopes in Thailand", The 1st Asian NIR Symposium and the 24th Japanese NIR Forum, Sendai, Japan, 11 - 15 พฤศจิกายน 2008, Sendai ญี่ปุ่น