การสำรวจและประเมินสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และการใช้สารเสริมชีวภาพในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในประเทศไทย

Publish Year National Conference 1
2009 inดร.ณัฐชนก อมรเทวภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สถานภาพอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย