โครงการศึกษาและจัดทำแผนแบบบูรณาการสำหรับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลบตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง