การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำก๊าซธรรมชาติจาแหล่งน้ำมันดิบบนบกไปใช้เป็นเชื้อเพลิงกับวิสาหกิจชุมชนโดยการวางท่อส่ง


แสดงความคิดเห็น

(0)