การผลิตและการใช้หลังคายางร่วมกับพื้นยางธรรมชาติในงานปศุสัตว์