การออกแบบเส้นลวดตัวนำยิ่งยวดแบบบิดเกลียวด้วยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์