การสำรวจความต้องการของตลาดแรงงานสังคมและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตสำหรับการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมการอาหาร

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • โครงการเดี่ยว

  • 2550

  • inนางยุพิน เจนจริยโกศล

  • inนางยุพิน เจนจริยโกศล

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี