โครงการเครื่องหั่นกล้วยกึ่งอัตโนมัติสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก

  • สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • โครงการเดี่ยว

  • 2550

  • inนายโสฬส จิวานุวงศ์, อาจารย์

  • inนายโสฬส จิวานุวงศ์, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี