การพัฒนาระบบและวิธีจำลองสภาวะการขนส่งและกระจ่ายสินค้าของผลิตผลเกษตรเขตร้อน

Publish Year International Conference 1
2008 inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุขเกษม สิทธิพจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Measurement and analysis of distribution environment of mangosteen in Thailand", 16th IAPRI World Conference on Packaging, 8 - 12 มิถุนายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย