การละประธานในภาษาไทย

Publish Year National Conference 1
2017 exนางสาวราตรี ชูมณี, inดร.กิติมา อินทรัมพรรย์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษากลวิธีการแปลประธานท่ีไม่มีความหมาย “It” ในเอกสารธุรกิจ", การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 16 ประจำ ปีการศึกษา 2559, 29 - 30 มิถุนายน 2017, อื่นๆ ประเทศไทย