ความหลากหลายของยีสต์ในทะเล ป่าชายเลน และป่าบก และการคัดเลือก ยีสต์โอลิเอจินัสเพื่อการผลิตลิพิด

Publish Year International Journal 1
2011 exS. Am-In , inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, exS. Jindamorakot, "Candida andamanensis sp. nov., Candida laemsonensis sp. nov. and Candida ranongensis sp. nov., anamorphic yeast species isolated from estuarine waters in a Thai mangrove forest", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 61, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 454-461
Publish Year International Conference 1
2008 inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, exนายภควัตร ไกรสินธุ์, "Lipid for Biodiesel Production from Oleaginous Yeast", Annual Meeting and International Conference of Thai Society for Biotechnology"TSB2008", 14 - 17 ตุลาคม 2008, มหาสารคาม ประเทศไทย