การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมอาหารประเภทกุ้งแช่เยือกแข็ง

Publish Year National Conference 1
2008 inดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสมหญิง โชติศักดิ์, "เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลาสำหรับการพยากรณ์ปริมาณผลผลิตกุ้งขาวแวนาไมและกุ้งกุลาดำ", การประชุมวิชาการประจำปีด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ครั้งที่ 8, 20 - 22 พฤศจิกายน 2008, เพชรบุรี ประเทศไทย