โครงการ "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลในโรงงาน :ระบบต้มเคี่ยว"