ผลของคุณภาพการผสมอาหารไก่ไข่จากโรงงานต่อการแยกชั้นของอาหาร ณ ฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อวิเคราะห์จุดคุ้มทุนสำหรับการลงทุนเครื่องผสมประสิทธิภาพสูง