โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน