โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสตรอเบอรี่คุณภาพเพื่อการส่งออกภายใต้มาตรฐาน EUREPGAP

Publish Year National Conference 1
2006 inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, inนายเวช เต๋จ๊ะ, exHiroshi Akagi, exกนกธร วงศ์กิติ, exสาวิตรี ทิวงศ์, "สตรอเบอรี่ “พันธุ์พระราชทาน 60”. ", การประชุมวิชาการมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2549, 16 - 17 พฤศจิกายน 2006, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย