การประเมินผลของการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและ พื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาวของเกษตรกร ตำบลวังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

Publish Year National Conference 1
2007 inดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์, "การแก้ไขปัญหาเกษตรกรยากจนด้วยแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง", การประชุมทางวิชาการระดับชาตินักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 วันที่ 26 ตุลาคม 2550, 26 ตุลาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย