การเสริมสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษและประสบการณ์ชีวิต ณ ประเทศ ฟินแลนด์ ระยะ 2

  • ภาควิชาสหกรณ์และภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • โครงการเดี่ยว

  • 2550

  • inดร.จารึก สิงหปรีชา, อาจารย์

  • inดร.จารึก สิงหปรีชา, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์