โครงการวิจัยประเมินผลหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน (รุ่นที่ 6)