การวิเคราะห์การควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจากกรณีศึกษาโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ Supply Chain Management สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย ปี 2547-49