การวิจัยวิธีการตรวจสอบการปนเปื้อนจากไขมันหมูและเนื้อหมูในอาหารจากร้านอาหารในกรุงเทพมหานคร

  • ทุนอุดหนุนวิจัยภายใต้โครงการอาหารไทยฮาลาลเพื่อการส่งออก

  • โครงการเดี่ยว

  • 2550 (2550-2551)

  • inดร.วันเพ็ญ มีสมญา

  • inดร.วันเพ็ญ มีสมญา

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์