การพัฒนาสารเคลือบจากวัตถุดิบธรรมชาติเพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตผลเกษตร

Publish Year International Conference 1
2008 inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, exวรรณี ฉินศิริกุล, exนพดล เกิดดอนแฝก, "KU Wax", The 16th IAPRI World Conference on Packaging, 8 - 12 มิถุนายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2007 inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, exปนัดดา ตุ้งสวัสดิ์, "อิทธิพลของสารเคลือบผิวจากแชลแลคและไขรำข้าวต่อผลไม้ตระกูลส้ม", ประชุมวิชาการ โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 20 เมษายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 exอรุณศิริ ธราธรกุล, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "ผลของแซนแทนกัมและซูโครสเอสเทอร์ต่อสมบัติของสารเคลือบผิวผสมจากไคโตซานและแชลแลค. ", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับมหาบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 7, 5 เมษายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย