การศึกษาค่าปกติของ Protein C, Protein S และ Antithrombin III ในสุนัขพันธุ์ทาง