การดูดซับนอนิลฟีนอลโดยใช้ชีวมวลตรึงที่ไร้ที่ชีวิตของฟังไจ