สวนสาธารณะในเมืองกรุงเทพมหานครกับความเป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ : การศึกษาประเด็นของประสิทธิภาพ ความคาดหวัง และความพร้อมรับมือกับสังคมผู้สูงในอนาคต

Publish Year International Conference 1
2011 inดร.ไพศาล เทพวงศ์ศิริรัตน์, อาจารย์, "Thai Elderly in Bangkok Parks: Questioning the Usability, Compatibility, and Future Functionality", International Conference on Society, Technology & Sustainable Development (ICSTSD 2011), 3 - 5 มิถุนายน 2011, Kochi สาธารณรัฐอินเดีย