การคำนวณแบบพลวัตโมเลกุล และระเบียบวิธีผสมกลศาสตร์ควอนตัม/กลศาสตร์โมเลกุล เพื่อศึกษาคุณสมบัติการยึดเหนี่ยวของไครัลเปปไทด์นิวคลีอิกแอซิคที่มีโพรลิว-2-อะมิโนไซโคลเพนเทนคาร์บอกซิลิค แอซิด (ACPA) เป็นแกนหลัก