การศึกษาพฤติกรรมของเพลิงไหม้และการกระจายตัวของควันไฟภายในอาคารภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข

Publish Year National Journal 1
2007 inดร.ณัฐศักดิ์ บุญมี, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาพฤติกรรมการไหลของควันใต้เพดานอย่างอิสระด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 20, ฉบับที่ 61, เมษายน - กรกฎาคม 2007, หน้า 107-119
Publish Year National Conference 2
2011 inดร.ณัฐศักดิ์ บุญมี, รองศาสตราจารย์, "การจำลองเชิงตัวเลขระบบระบายควันไฟด้วยวิธีธรรมชาติภายในโถงอาคาร", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 25 19-21 ตุลาคม 2554 จังหวัดกระบี่, 19 - 21 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.ณัฐศักดิ์ บุญมี, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาขนาดกริดในการจำลองลำควันสมมาตรด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย