การพัฒนาโปรแกรมแบบอัตโนมัติสำหรับเครื่องสร้างต้นแบบรวดเร็ว

Publish Year National Conference 1
2011 inดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนาย กิตตินาถ วรรณิสสร, exนาย นพพร บึกแว่น, "โปรแกรมอัตโนมัติสำหรับเครื่องสร้างต้นแบบรวดเร็วเพื่อใช้ในงานวิศวกรรมชีวการแพทย์", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25, 19 - 21 ตุลาคม 2011, กระบี่ ประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

(0)