ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเมล็ดและส่วนขยายพันธุ์ของวัชพืชกับแปลงศัตรูธรรมชาติในดิน : แนวทางในการจัดการวัชพืชในแปลงผักอย่างยั่งยืน