การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาในการสุกของผลมะเดื่อฝรั่งและปริมาณของเอนไซม์ฟีซินและเพคติน

  • มูลนิธิโครงการหลวง

  • โครงการเดี่ยว

  • 2550 (2549-2550)

  • inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

  • inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์