ชุดโครงการไม้ผลเขตหนาวสกุล Prunus โครงการย่อยที่ 2.2 ต้นตอพืชและเนคทารีนทนแล้งและการตอบสนองทางสรีรวิทยา