ชุดโครงการไม้ผลเขตหนาวสกุล Prunus โครงการย่อยที่1.2การทดสอบพืชพันธุ์ใหม่ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง