การสำรวจความรู้ทางภาษาศาสตร์และทฤษฎีภาษาศาสตร์ระดับเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนเอกวิชาภาษาอังกฤษ