การศึกษาการออกดอกและติดผลทุเรียนในจังหวัดนนทบุรี

Publish Year National Conference 1
2009 inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, "ความหลากหลายของทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองในอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 25 - 27 มีนาคม 2009, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย