ปัญหาพลังงานขาดสมดุลในโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเซี่ยนที่เลี้ยงในฟาร์มโคนมรายย่อยเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย