การสำรวจโรคไวรัสใบด่างแคระข้าวโพด

Publish Year National Journal 2
2011 inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, exอังคาร ยิสารคุณ, "การศึกษาระดับโมเลกุลของเชื้อ Brome mosaic virus สาเหตุโรคด่างของข้าวฟ่างในประเทศไทย", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 211-218
2007 inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, inนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพัฒน์ อรรถธรรม, ศาสตราจารย์, "ยีนเรพิเคสของเชื้อไวรัสใบด่างจุดประข้าวโพดในประเทศไทย", วารสารโรคพืช, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2007, หน้า 9-16
Publish Year National Conference 1
2007 inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, inนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "TEM Study of Maize Virus Diseases ", The Twenty-Forth Annual Conference , Microscopy Society of Thailand , 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย