การพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์

Publish Year National Journal 2
2012 inดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, exอ.ดร.การุณ ทองประจุแก้ว, "การดัดแปรวัตถุดิบด้วยวิธีทางฟิสิกส์เพื่อการผลิตอาหารสัตว์", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 470-478
2012 exการุณ ทองประจุแก้ว, inดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, "เอนไซม์ย่อยอาหารกับการพัฒนาอาหารเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , ปีที่ 22, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 710-720
Publish Year National Conference 1
2013 exการุณ ทองประจุแก้ว, exพิณญา ยาหวัง, exลาตีปะ ดูแด, exเทิดทูน ดารงฤทธามาตย์, exชุติมา ตันติกิตติ, inดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, "การดัดแปรกากเนื้อในเมล็ดปาล์มด้วยวิธีทางกายภาพเพื่อปรับปรุงการใช้ประโยชน์จากคาร์โบไฮเดรตในปลาเศรษฐกิจ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51, 6 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย