ผลของปัจจัยในการผลิตต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากแป้งเมล็ดฝ้ายไร้ต่อมพิษ ซึ่งผลิตโดยเครื่อง เอ็กซ์ทรูดเดอร์