การวิเคราะห์ทางเคมีเพื่อการตรวจสอบคุณภาพและการสกัดแป้งของมันเทศพันธุ์ต่าง ๆ ที่ปลูกในประเทศไทย